RM57.69 RM62.00
一生渴慕神
Price RM57.69 RM62.00
Product SKU 9789861986005
Brand 校园
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:A1290A
 • ISBN9789861986005
 • 出版日期:7月2018
 • 作者: 傅士德/畢比 (Richard Foster、Gayle D. Beebe)
 • 页数:464
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:双色印刷
 • 分类:灵命成长 / 灵修
 • 适用对象:适用所有人
一生渴慕神
What's in the box

1 x 一生渴慕神──基督徒灵修七径