RM54.00 RM60.00
一生渴慕神: 基督徒灵修七径(精)
Price RM54.00 RM60.00
Product SKU 9789861981314
Brand 校园
Size (L x W x H) 15.6 cm x 2.7 cm x 22.9 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight
 • ISBN9789861981314
 • 出版日期:2009-8-15
 • 作者:傅士德、畢比 (Richard J. Foster;Gayle D. Beebe)
 • 出版社
 • 页数:464
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:精装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:灵修
 • 适用对象:适用所有人
一生渴慕神: 基督徒灵修七径(精)
What's in the box

1 x 一生渴慕神