RM43.38 RM48.20
一花一天国
Price RM43.38 RM48.20
Product SKU 9789624575859
Brand 基道
Size (L x W x H) 15 cm x 1.2 cm x 21 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789624575859
  • 出版日期:2019-7-15
  • 作者:羅爾 (Richard Rohr)
  • 页数:138
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:灵修
  • 适用对象:适用所有人
一花一天国
What's in the box

1 x  一花一天国:默观的动念与操练