RM31.05 RM34.50
受难,爱与新生 - 十架与复活七言的生命活泉
Price RM31.05 RM34.50
Product SKU 9789868531772
Brand 南与北文化出版社
Size (L x W x H) 15.6 cm x 1.35 cm x 21.6 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight

 

  • ISBN9789868531772
  • 出版日期:2010-3-1
  • 作者:古倫神父 (Anselm Grun)
  • 页数:172
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:灵修
  • 适用对象:适用所有人
受难,爱与新生 - 十架与复活七言的生命活泉
What's in the box

1 x 受难爱与新生:十架七言的生命活泉