RM37.44 RM41.60
天天经历复活喜悦 - 从复活节到圣灵降临节的50个信仰实践
Price RM37.44 RM41.60
Product SKU 9789868316300
Brand 南与北文化出版社
Size (L x W x H) 15.7 cm x 1.25 cm x 21.55 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN9789868316300
  • 作者:古倫神父 (Anselm Grun)
  • 页数:216
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:灵修
  • 适用对象:适用所有人
天天经历复活喜悦 - 从复活节到圣灵降临节的50个信仰实践
What's in the box

1 x  天天经历复活喜悦