RM24.21 RM26.90
奉耶稣的名
Price RM24.21 RM26.90
Product SKU 9789624570144
Brand 基道
Size (L x W x H) 12.6 cm x 0.65 cm x 18 cm
Availability 4
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN 9789624570144
  • 出版日期:2001
  • 作者: 亨利.卢云神父(荷兰)
  • 页数:82
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:牧养
  • 适用对象:适用所有人
奉耶稣的名
What's in the box

1 x 奉耶稣的名