RM18.00 RM20.00
与众不同的心理学-如何正视心理学(第七版)
Price RM18.00 RM20.00
Product SKU 9787501946976
Brand 中国轻工业出版社
Size (L x W x H) 13.7 cm x 1.4 cm x 20.25 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787501946976
  • 出版日期: 2005-2-1
  • 作者:Keith E.Stanovich)
  • 页数:348
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:辅导
  • 适用对象:适用所有人
与众不同的心理学-如何正视心理学(第七版)
What's in the box

1 x 与“众”不同的心理学