RM38.07 RM42.30
陪伴一生的安慰
Price RM38.07 RM42.30
Product SKU 9789868850231
Brand 南与北文化出版社
Size (L x W x H) 17.5 cm x 1 cm x 19.5 cm
Availability 6
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789868850231
  • 出版日期:2012-9-15
  • 作者:古倫神父 (Anselm Grun)
  • 页数:80
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:关怀
  • 适用对象:适用所有人
陪伴一生的安慰
What's in the box

1 x  陪伴一生的安慰