RM47.70 RM53.00
青春的契机-辅导青少年的圣经指导原则
Price RM47.70 RM53.00
Product SKU 9781885216373
Brand 台福傳播中心
Size (L x W x H) 14.9 cm x 1.65 cm x 21 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9781885216373   
  • 出版日期:2009-1-15
  • 作者:保羅.大衛.區普 (Paul David Tripp)
  • 页数:320
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:青少年
  • 适用对象:适用所有人
青春的契机-辅导青少年的圣经指导原则
What's in the box

1 x 青春的契机