RM32.40 RM36.00
共度好时光-夫妻灵修
Price RM32.40 RM36.00
Product SKU 9787805887951
Brand 甘肃人民美术出版社
Size (L x W x H) 16.9 cm x 2.25 cm x 23 cm
Availability 4
Quantity
Description
Highlight
 • ISBN9787805887951
 • 出版日期: 2011-12
 • 作者: 【美】丹尼斯•雷尼(Dennis Rainey) / 芭芭拉•雷尼(Barbara Rainey)
 • 译者:刘颖,李霞
 • 页数:365
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:灵修
 • 适用对象:适用所有人
共度好时光-夫妻灵修
What's in the box

1 x 共度好时光